Tradicionalna medicina ozvaničena

MaxMedica

Tvoja zdrava podrška

Tradicionalna medicina ozvaničena

Da li ste znali da su neke grane tradicionalne medicine, među kojima je i fitoterapija, ozvaničene, priznate kao legalan način lečenja?

Regulisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti „Službeni glasnik RS", br. 107/2005, i Pravilnik o Tradicionalnoj medicini, „Službeni glasnik RS", br. 119/2007.

U daljem tekstu možete pročitati izvode iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o tradicionalnoj medicini, koji se odnose na tradicionalnu medicinu.

Referentni izvod iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti

„Službeni glasnik RS", br. 107/2005

XII TRADICIONALNA MEDICINA

Član 235.

Tradicionalna medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata one proverene stručno neosporene tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije (u daljem tekstu: tradicionalna medicina), koji blagotvorno utiču ili koji bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim uslugama.

Metode i postupci tradicionalne medicine iz stava 1. ovog člana u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi mogu se uvoditi samo uz saglasnost Ministarstva.

Član 236.

Dozvoljene su samo one metode i postupci tradicionalne medicine koji:

1) ne štete zdravlju;

2) korisnika-pacijenta ne odvraćaju od upotrebe za njega korisnih zdravstvenih usluga;

3) se izvode u skladu sa priznatim standardima tradicionalne medicine.

Metode i postupke tradicionalne medicine mogu obavljati zdravstveni radnici koji imaju dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine koju izdaje Ministarstvo.

Bliže uslove, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi utvrđuje ministar.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi, u skladu sa ovim zakonom.

Na zdravstvene radnike koji obavljaju metode i postupke tradicionalne medicine primenjuju se odredbe ovog zakona o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence, kao i odredbe zakona kojim se uređuju komore zdravstvenih radnika.

Pravilnik o Tradicionalnoj medicini

„Službeni glasnik RS", br. 119/2007

Na osnovu člana 236. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", broj 107/05),

Ministar zdravlja donosi

P R A V I L N I K

o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine.

I UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

II METODE I POSTUPCI TRADICIONALNE MEDICINE

Član 2.

Tradicionalna medicina u smislu ovog pravilnika obuhvata proverene stručno neosporne tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije (u daljem tekstu: tradicionalna medicina), koji blagotvorno utiču ili koji bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim uslugama.

Član 3.

Metode i postupci tradicionalne medicine mogu se obavljati u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije, kao poliklinika i kao ambulanta za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju.

Član 4.

Metode i postupci tradicionalne medicine mogu se obavljati kao metode dijagnostike, lečenja i rehabilitacije.

Član 5.

Metode dijagnostike i lečenja tradicionalne medicine su sledeće:

1) Ajurveda;

2) Akupunktura i srodne tehnike;

3) Tradicionalna kineska medicina;

4) Homeopatija;

5) Fitoterapija;

6) Kvantna medicina i srodne tehnike;

7) Hiropraksa i primenjena kineziologija;

8) Makrobiotika;

9) Tradicionalna domaća medicina.

Član 6.

Metode rehabilitacije tradicionalne medicine su sledeće:

1) Apiterapija;

2) Aroma-terapija;

3) Či Gong vežbe;

4) Duhovna energetska medicina;

5) Energetska terapija, Reiki;

6) Detekcija štetnih zračenja;

7) Joga vežbe;

8) Porodični raspored;

9) Tai Či Čuan vežbe.

III BLIŽI USLOVI U POGLEDU KADRA

Član 7. Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon), za obavljanje odgovarajuće delatnosti zdravstvene ustanove i privatne prakse u pogledu kadra ima i najmanje jednog zdravstvenog radnika koji ima dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine koju izdaje Ministarstvo zdravlja.

Član 8. Zdravstveni radnik koji obavlja metode i postupke tradicionalne medicine (u daljem tekstu: zdravstveni radnik), pored Zakonom propisanih uslova mora:

1) da ima završen fakultet, odnosno odgovarajuću školu zdravstvene struke i položen stručni ispit;

2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

3) da je upisan u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika;

4) da je upisan u registar odgovarajućeg stručnog udruženja tradicionalne medicine;

5) da ima dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine;

6) da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija - mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno da mu odlukom nadležnog organa komore nije izrečena jedna od disciplinskih mera zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika.

IV BLIŽI USLOVI U POGLEDU PROSTORIJA

Član 9.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako imaju odgovarajuće prostorije za obavljanje zdravstvene delatnosti, a za Tai Či Čuan i Joga vežbe i prostoriju za vežbe i svlačionicu.

Član 10.

Osnivač privatne prakse dužan je da u prostorijama privatne prakse, na oglasnoj tabli, pored podataka istaknutih u skladu sa propisom kojim su utvrđeni bliži uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, istakne i sledeće:

1) fotokopiju dozvole Ministarstva zdravlja za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine;

2) spisak zdravstvenih radnika sa kojima je osnivač zaključio ugovor o radu.

V BLIŽI USLOVI U POGLEDU OPREME

Član 11.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored odgovarajuće opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti imaju obezbeđen radni sto, tri stolice, ležaj i orman, a u zavisnosti od vrste metode i postupaka tradicionalne medicine i sledeću opremu:

1) Za metode dijagnostike i lečenja tradicionalne medicine:

(1) Akupunktura i srodne tehnike: pokretno svetlo ili lampa, setovi akupunkturnih igala za jednokratnu upotrebu ili individualni kompleti igala i sterilizator, biohazardni kontejner i krevet sa papirnim čaršavima za jednokratnu upotrebu. Aparatura za srodne tehnike, zavisno od vrste metode: aparat za dijagnostiku tačaka, laser, čekić sa iglama moksa, kupice, lancete i slično, set za dezinfekciju kože, gaza, tupferi i slična pokretna kolica za instrumente i materijal.

(2) Tradicionalna kineska medicina: pored opreme iz tačke 1) podtačka (1) ovog člana potrebna je i druga oprema u zavisnosti od delatnosti zdravstvenog radnika.

(3) Homeopatija: pored opreme iz tačke 1) podtačka (1) ovog člana potreban je komplet za standardni fizikalni pregled (slušalice, aparat za pritisak, lampa, pokretna ili ručna, špatule za pregled grla, perkusioni neurološki čekić) i druga oprema u zavisnosti od delatnosti zdravstvenog radnika.

(4) Fitoterapija: polica za skladištenje fitoterapeutskih sirovina i supstanci i osnovna oprema za izradu fitoterapeutskih preparata.

(5) Kvantna medicina i srodne tehnike pored opreme za ordinaciju opšte medicine, ima atestiranu i od proizvođača certifikovanu aparaturu iz domena kvantne medicine.

(6) Hiropraksa i primenjena kineziologija: pribor za neurološko i ortopedsko testiranje senzitiviteta refleksa i obima pokreta, specijalni krevet za korekciju kičme, negatoskop za čitanje rendgen snimaka, dodatna oprema zavisno od načina rada i kompetencija praktičara.

2) Za metode rehabilitacije:

(1) Apiterapija: oprema kao za metode iz tačke 1) podtačka (4).

(2) Aroma terapija: pored opreme iz tačke 1) podtačka (4) ovog člana potreban je krevet za masažu i lokalnu aplikaciju mirisa i polica za smeštaj kompleta mirisa.

(3) Detekcija štetnih zračenja: priručni pribor za detekciju zračenja.

(4) Joga: odgovarajuća podna prostirka.

VI BLIŽI USLOVI U POGLEDU LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA

Član 12

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored obezbeđene odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, potrebnih za obavljanje odgovarajuće zdravstvene delatnosti, imaju obezbeđene, u zavisnosti od vrste metoda i postupaka tradicionalne medicine i sledeće:

1) ajurveda, ajurvedske lekove i preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

2) tradicionalna kineska medicina, tradicionalne kineske lekove i preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

3) homeopatija, homeopatske lekove u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

4) fitoterapija, fitoterapijske preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

5) tradicionalna domaća medicina, tradicionalne preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije". Broj 110-00-00388/2007-02

U Beogradu,

14. decembra 2007. godine

Ministar, prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.

Ostavite komentar

Svi komentari se proveravaju pre objavljivanja
Vaš vodič ka zdravim navikama

Tvoja zdrava podrška

You have successfully subscribed!